Logo Constructii

Facultatea de Constructii

Contact

Director of the Central Laboratory
PhD.eng.Ofelia-Cornelia CORBU
TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA
Faculty of Civil Engineering
Dept. Central Laboratory of the civil engineering faculty
25, G. Baritiu Street
400027 Cluj-Napoca, Romania
Phone: 00 40 264-401504
Mobil: 0743 799788
e-mail:Ofelia.Corbu[at]staff.utcluj.ro ; ofelia.corbu[at]gmail.com

Autorizari Laborator Central

 

 

 

 

Anexă nr. 1 la autorizaţia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII -LABORATOR CENTRAL - GRAD I - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA"

Nr.2428/ 10.01.2012

ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclalor încercări

Denumire prolil / Nomenclator încercări

ANCFD - Agregate naturale pentru lucrări de CF şi drumuri

D - drumuri

Absorbea de apă

Absorbţia de apă - încercări pentru mixturi asfallice şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald

Coeficient de acliviiale al nisipului de concasare

Conlinui de fracţiuni 0...0,09mm în cribluri

Capacitatea portantă a complexelor rutiere: grinda Benkelman - încercări pentru fundaţii din agregate naturale

Densitatea aparentă a rocii de provenienţa

Densitatea ţi greutatea volumetrică

Caracteristici de compactare - pământ sau agregate stabilizate cu lianţi. încercarea Proctor modificat.

Echivalentul de nisip

Greutatea volumetrică

Caracteristici mecanice: confecţionare epruvete: rezistenţa la compresiune -încercări pentru straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici - amestecul de agregate naturale sau pământ, liant şi apă

Indicele de rezistenţă la sfărâmare

Indicele de rezistenţă la sfărâmare prin compresiune pe piatră spartă sort 25-63 mm

Rezistenţa la compresiune a rocii de provenienţă

Compoziţie mixturi: metoda aparat SOXHLET şi metoda aparat centrifugat -încercări pentru mixturi asfallice şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald

Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ pentru roci

Rezistenţa la sfărâmare prin compresiune pe agregate

Rezistenţa la sfărâmare prin şoc pe agregate

Confecţionare epruvete - încercări penlru mixluri asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald

Rezistenţa la şoc mecanic

Tăierea epruvetelor

Conţinut de apă: metoda prin uscare: metoda prin distilare în solvent, încercări pentru mixluri asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase execulate la cald

Uzura cu maşina LOS ANGIil.HS şi maşina MICRO DEVAL

Volum de goluri.

AR - armături de rezistenţă din Ol!, sârmă sau plase sudate

Conţinui de corpuri străine şi materii organice

Aspect îmbinări sudate - încercări pentru oţel beton

Densitatea aparentă. încercări pe mixluri asfallice şi îmbrăcăminţi biiuminoase executale la cald

Aspectul suprafeţei - încercări pe oţel beton

Dimensiuni - încercări pe plase sudate

Determinarea compoziţiei granulometrice - încercări pentru straiuri rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzolanici

Dimensiuni geometrice ale îmbinărilor sudate - încercări pentru oţel beton

Dimensiuni şi caracteristici geometrice. încercări pe oţel beton sau tablă

îndoire la rece - încercări pentru oţel beton

lichivalentul de nisip

Starea suprafeţei - încercări pentru plase sudate

Preparare mixturi - încercări penlru mixluri asfallice şi îmbrăcăminţi biiuminoase executate la cald

fracţiunea - încercări pentru oţel beton

Tracţiunea - încercări pentru plase sudate

Prepararea amestecului penlru stabilirea compoziţiei - încercări pentru straiuri rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici

BBABP - beton, beton armat si beton preeomprimat

Adâncimea de carbonatare. încercări pe beton întărit

Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune - încercări pentm beton întărit

Rezistenţa la compresiune - încercări pentru mixturi asfallice şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald

Aderenţa belon-armâlură - încercări pentru betonul întării

Consistenţa. Metoda lăsării. Metoda răspândirii. Metoda gradului de compactare. Metoda gradului de compactare VE-VB

Rezistenţa la rupere prin încovoiere - încercări penlru mixluri asfallice şi îmbrăcăminţi biiuminoase executate la cald

Conţinui de aer oelus: metoda volumetrică cu presiune; metoda volumetrică fără presiune. încercări pentru beton proaspăt

Rugozitatea straiului de rulare - .Metoda înălţimii de nisip. încercări pe mixluri asfaltice

Contracţia axială - încercări pentru beton întării

Stabilitate şi fluaj - încercări pentru mixturi asfaltice şi îmbrăcăminţi biiuminoase executale la cald

Densitatea betonului proaspăt

Determinare masă volumică (densitatea betonului întărit greu şi uşor)

Umflarea mixturii

Modulul de elasticitate static la compresiune. încercări pe beton întărit

Umiditatea - încercări pentru straiuri rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici-amestecul de agregate naturale sau pământ, liant şi apă

Rezistenţa la îngheţ dezgheţ (metoda distructivă, metoda nedistructivă), încercări pentru beton întărit

Rezistenţe mecanice (la compresiune, la întindere prin încovoiere, la întindere prin despicare)

Volum de goluri - încercări pentru mixluri asfallice şi îmbrăcăminţi bituminoase execulate la cald

Temperatura

GTF - geotehnică şi teren de fundare

Timp de priză - încercări pentru beton proaspăt

Caracteristici de compactare: încercarea Proctor

 

   

Anexă nr. 2 la autorizaţia Laboratorului "LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII -LABORATOR CENTRAL - GRAD I - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA"

Nr. 2428/10.01.2012

ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator încercări

Denumire profil / Nomenclator încercări

GTF - geotehnică şi teren de fundare

MBM - Materiale pentru betoane şi mortare

Caracteristicile pământurilor contraclile: umflare liberă; limită de contracţie şi contracţia (proba tulburată şi proba netulburală): presiunea de umflare şi indicele de coniracţie-umllare

Rezistenţa la îngheţ - dezgheţ a agregatelor

Rezistenţa la strivire sort 7-16 mm în stare uscată - încercări pentru agregate

Rezistenţe mecanice: prepararea pastei de consistenţă normală; colecţionare epruvete; rezisteţa la compresiune

Coeficient de uniformitate

Compresibililatea prin metoda edoinetrica

Stabilitatea volumieă. Contracţia la uscare. încercări pentru agregate

Compresiune monoaxială

Starea de conservare - încercări pentru ciment

Conţinut de carbonaţi: metoda pentru laborator şi şantier

Timpul de Priză al Cimentului

Densitatea pământurilor: metoda cu stanţa; metoda prin cântărire hidrostatică

Timpul de priză. încercări pentru aditivi

MI) - materiale pentru drumuri

Diagrama de lasare-compresiune si compatibilitate

Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregate naturale: metoda calitativă şi metoda cantitativă - încercări pe bitum pentru drumuri şi hidroizolaţii

Echivalent de nisip

Oradientul hidraulic critic

Gradul de compactare.

Adezivitatea emulsiilor bituminoase faţă de agregate naturale: metoda calitativă şi metoda cantitativă -încercări pentru emulsii bituminoase

Granulozitate: metoda cernerii; metoda sedimentării

Greutate volumetrică

Adezivitatea prin metoda dezlipirii şi ruperii la tracţiune - încercări pentru bitumuri şi hidroizolaţii

încercare statică de probă pe piloţi

Limite de plasticitate

Determinarea coeficientului de goluri in stare compactată a filerelor

Materii organice

Determinarea densităţii aparente a filerelor

Modulul de deformaţie liniară E prin încercări pe teren cu placa

Ductilitatea bitumului - încercări pe nun bitum şi lianţi bituminoşi

Penetrare dinamică: PDU; PDG

Filer pentru Drumuri - Coeficient de Hidrofilie

Permeabilitatea

Filer pentru Drumuri - Granulozitatea

Rezistenţa la forfecare prin încercarea de compresiune triaxială pe probe neconsolidate nedrenaie la pământuri COCZive

Filer pentru Drumuri - Umiditate

Omogenitatea - încercări pentru emulsii bituminoase

Rezistenţa pământurilor la forfecare prin încercarea de forfecare directă

Penetraţie bitum

Scheletul pământurilor

Punctul de înmuiere prin metoda inel - bilă. - încercări pentru bitum şi lianţi bituminoşi

Umiditate: metoda de laborator şi metoda rapidă

MBM - Materiale pentru betoane şi mortare

Punctul de rupere Frass - încercări pentru bitum şi lianţi bituminoşi

Constituenţi care reduc timpul de priză şi rezistenţa betonului (humus)

Reziduul bituminos din emulsiile bituminoase - încercări pentru emulsii bituminoase

Conţinui de elemente cochiliere ale agregatelor

Conţinut de particule fine

Stabilitatea la depozitare - încercări pentru emulsii bituminoase

Determinarea absorbţiei capilare. încercări pentru aditivi

Vâscozitatea: metoda cu vâscozimetrul Engler: metoda cu vâscozimetrul STV. încercări pentru emulsii bituminoase

Determinarea formei particulelor. Coeficient de aplatizare - încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

MTZ - Mortare pentru tencuieli şi zidării

Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă- încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor

Adeziunea la stratul suport - încercări pentru mortare

Consistenţa - încercări pentru mortare

Determinarea granulozitâţii. Analiza granulometrică prin cernere. încercări pe agregate

Densitatea aparentă in stare proaspătă - încercări pentru mortare

Densitatea aparentă pe mortar întărit la 28 zile - încercări pentru mortare

Determinarea stabilităţii: cu inel eu ace Le Chatelier - încercări pentru ciment

Rezistenţa la compresiune şi încovoiere a mortarului

P - Prefabricate

fineţea de măcinare: metoda cernerii - încercări pentru ciment

încercarea elemenetelor plane din beton armat şi beton precomprimat din punct de vedere al comportării la solicitări statice

Masa volumieă absoluta (densitatea)

Masa volumieă în vrac şi porozilatea intergranulară. încercări pentru agregate

încercarea grinzilor din beton armat şi beton precomprimat din punct de vedere al comportării la solicitări statice

Masa volumieă reală şi coeficientul de absorbţie a apei. încercări pentru agregate

încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat şi betot precomprimat la poduri de cale ferată şi şosea

Părţi levigabile din agregate

Rezistenţa la încovoiere

 

 

 

 

Anexă nr. 1 / datată 20.05.2014 - pag. 1 la autorizata Nr. 2428 /10.01.2012 ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII - LABORATOR CENTRAL - GRAD I CLUJ-NAPOCA

ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator încercări

AVC ■ Acustică ţi vibraţii în construcţii

Determinarea izolării acustice la zgomot aerian

Determinarea izolării acustice la zgomot de impact

BBABP - beton, beton armat şi beton precomprimat

Determinarea capacităţii de absorbţie a energiei

P - Prefabricate

Rezistenţa la acţiunea factorilor climatici: absorbţia de apă

Rezistenţa la acţiunea factorilor climatici: rezistenţa la îngheţ-dezgheţ cu săruri de dezgheţ/exfoliere

Rezistenţa la încovoiere

Rezistenţa la întindere prin despicare

 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter